Ondernemersvereniging Centrum Alkmaar

BIZ

Van 23 oktober tot 13 november is onder 940 ondernemers in de binnenstad een draagvlakmeting voor de BIZ gehouden. Bij voldoende draagvlak zou de BIZ Binnenstad in januari van start gaan. Er kwamen 415 enveloppen van de 940 brieven retour. Dit is minder dan de vereiste 50%. Hiervan waren er 43 ongeldig door het ontbreken van de handtekening of het niet aankruisen van het vakje 'voor' of 'tegen'. Er waren 254 stemmen voor, dit is nipt boven het vereiste 66,6% voorstemmers. Ook was de WOZ-waarde van de voorstemmers hoger dan het aantal tegenstemmers.

Draagvlakmeting
De door de gemeente i.s.m. de belastingdienst georganiseerde BIZ draagvlakmeting onder circa 940 ondernemers in de binnenstad is ten einde. Bij voldoende draagvlak zou de z.g. BIZ Binnenstad in januari van start gaan. De BIZ Binnenstad is een bijdragesysteem voor collectieve activiteiten via een aparte heffing over de WOZ waarde. Lukte deze opzet, zou de opbrengst voor de activiteiten van ondernemersvereniging OVC Alkmaar ca 30% hoger zijn dan met de huidige reclameheffing. Omdat het aantal bijdrageplichtigen bij een BIZ 30% hoger dan bij de huidige reclameheffing zou in veruit de meeste gevallen de huidige gebruiker jaarlijks minder betalen terwijl de totaal opbrengst hoger wordt.

Te weinig stembiljetten retour
Het probleem is volgens het bestuur van OVC Alkmaar dat het heel moeilijk is ondernemers te bewegen een stemformulier terug te sturen. Ondanks de inspanning van velen en diverse herhaaloproepen kwamen er van de 940 brieven: 
- 415 enveloppen retour > dit is minder dan de vereiste 50%
- Van de 415 enveloppen waren er 43 ongeldig door het ontbreken van handtekeningen of het niet aankruisen van het vakje ‘voor’ of ‘tegen’ 
- Van de 372 geldige stemmen waren er 254 voorstemmers > dit is nipt boven de vereiste 66.6% voorstemmers. 
- De WOZ waarde van de voorstemmers was hoger dan het aantal tegenstemmers.

Het bestuur betreurt het dat er niet meer tijd beschikbaar was om iedereen in een één op één gesprek te informeren, en het stembiljet terug te ontvangen. Maar zelfs dan zal het zeer moeilijk zijn om voldoende respons te verkrijgen. Men raakt het stembiljet kwijt of vergeet het in te vullen.

Landelijke ketens
Maar een belangrijke reden is ook in een binnenstad als Alkmaar er veel landelijke ketens gevestigd zijn. De vestigingsmanager of bedrijfsleider is niet bevoegd het stemformulier te tekenen. Van de stemformulier gaat 40% naar adressen buiten Alkmaar. Tijdens gesprekken is ook gebleken dat het zelfs beleid is bij veel ketens dat de verantwoordelijke in de vestiging niet eens lid mag worden van een winkelvereniging. Hierdoor weet in velen gevallen het winkelpersoneel amper wat een BIZ betekent en moet het telkens opnieuw worden uitgelegd.

Jan Roobeek (voorzitter OVCA) is van mening dat groot winkelbedrijven juist moeten deelnemen aan de plaatselijke initiatieven, zo word je ook betrokken bij de stad. 'Je moet juist het winkelpersoneel verplichten de plaatselijke krant, weekbladen en nieuwsbrieven van de vereniging te lezen om precies te weten wat er in de stad gebeurt. Als OVCA gaan we deze bedrijven benaderen om duidelijk te maken dat iedere winkel, groot en klein, betrokken wordt bij de activiteiten. De komende periode wordt er nagedacht over een aanvullende strategie om over een jaar of over twee jaar een nieuwe poging te doen.'

Reclameheffing
Nu niet de BIZ Binnenstad wordt ingevoerd maar de reclameheffing van kracht blijft zal OVC Alkmaar een aangepast maar toch zo slim mogelijk investeringsprogramma en mooie evenementen voor 2016 op stapel zetten om toch het centrum van Alkmaar telkens op de kaart te zetten.

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies