Ondernemersvereniging Centrum Alkmaar

Ondernemersvereniging Centrum Alkmaar

OVC Alkmaar is een ondernemersvereniging met het doel voor gezamenlijke rekening activiteiten uit te voeren of uit te laten voeren die ten goede komen aan ondernemers in de binnenstad. De gelden voor die activiteiten komen uit het Ondernemingsfonds, de collectieve pot geld die via de reclameheffing ter beschikking staat. De activiteiten zijn de sfeerverlichting, decoratie en de evenementen in de binnenstad met de bijbehorende promotie (Shopping Night, culturele zondagen, sint- en kerstactiviteiten).

Jan Roobeek - Voorzitter
Sandra van der Wiel - Secretaris
Fred Bakker - Penningmeester
Wim Jonker- Bestuurslid (contactpersoon Straatambassadeurs)
Rein de Wit - Bestuurslid
 

Lees hier de afschrift van de akte van oprichting.

Belangenverenigingen
Indien er voldoende draagvlak is, zal OVC Alkmaar straks een groot aantal leden kennen, zo’n 650 ondernemers en een groot aantal vastgoedeigenaren. Het wordt daarmee een sterke club. Om communicatie goed te laten verlopen, zijn er straatambassadeurs die een gebied van de binnenstad vertegenwoordigen en een belangrijke rol krijgen (zowel voor evenementen als belangenbehartiging). De huidige verenigingen Horeca Alkmaar, de WBA en EVA blijven bestaan. Deze verenigingen zijn specifieke belangenverenigingen.

BIZ
Een Bedrijven InvesteringsZone, oftewel BIZ is een instrument van, voor en door ondernemers. Het is een afgebakend en aaneengesloten gebied, waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. 

OVC Alkmaar is nodig om de reclameheffing om te zetten naar een Ondernemingsfonds in de vorm van een BIZ. De nieuwe wetgeving maakt het mogelijk van een gezamenlijke rekening activiteiten uit te voeren (zoals we dit al jaren doen), maar dan vanuit een beginsel dat rechtvaardiger is (geen free-riders meer). Een BIZ is dan gebaseerd op een bijdrage waarbij niet de reclame uiting, maar de WOZ waarde van een zakelijk ontroerend goed de maatstaf wordt. Het voordeel hiervan is dat ook vastgoedeigenaren hiervan deel uit kunnen maken. Als hier voldoende draagvlak voor is, kun je het jaarlijkse budget met minstens 50% verhogen tot € 450.000,-

Er is half mei een eerste draagvlakonderzoek gedaan onder de winkeliers en vastgoedeigenaren. Ruim 25% van de winkeliers hebben hieraan meegedaan. Van de stemmers was 67% bereid aan de BIZ mee te betalen, bijna 33% niet. De vastgoedeigenaren hebben via de enquête laten weten dat zij niet in grote meerderheid akkoord gaan met de invoering van de BIZ voor de binnenstad.
De gemeente mag en wil alleen meewerken als OVC Alkmaar aannemelijk kan maken dat er voldoende steun is voor de BIZ. Al met al heeft een meerderheid met de BIZ ingestemd. Het is nu aan de gemeente om het een en ander vorm te geven en de gemeenteraad ter goedkeuring aan te bieden. Daarna is de gemeente verplicht om nog een formele draagvlakmeting te doen, waarbij een respons van 50% en een 2/3 meerderheid nodig is. 

Lidmaatschap
Iedere ondernemer in het kernwinkelgebied met aanloopstraten in de binnenstad, is nu verplicht tot het betalen van reclamebelasting in het heffingsgebied Centrum Alkmaar. De nieuwe opzet is dat iedereen zich inschrijft als lid en jaarlijks vanaf 2016 € 25,- lidmaatschap betaald.

Straatambassadeurs
De straatambassadeurs zijn een Raad van Advies. Zij zijn bedoeld om de individuele adviezen en ideeën te bundelen in een gezamenlijk advies naar het bestuur van OVC Alkmaar. De Raad van Advies heeft dus geen bevoegdheid beslissingen te nemen m.b.t. beleid, financiële zaken, begroting, etc. De straatambassadeurs:
- Adviseren het bestuur van OVC Alkmaar t.a.v. evenementen en overige activiteiten
- Adviseren de besturen van de belangenverenigingen t.a.v. belangenbehartiging
- Stimuleren mede-ondernemers in hun onmiddellijke omgeving.

Lees hier meer over de straatambassadeurs.

SOFA
De door de gemeente ingestelde SOFA houdt zich o.a. bezig met andere controles van samenwerkende ondernemers in de stad. De rol van SOFA t.a.v. het centrum zou na 2016 kunnen vervallen wanneer de gemeente het bestuur van OVC Alkmaar als ontvangende partij accepteert en genoegen neemt met een goedkeurende accountantsverklaring (eventueel als onderdeel van AM).

 

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies